تامین متریال و ساخت انکرهاي نسوز کورههاي پتروشیمی الفین کنگان