• تامین متریال و ساخت انکرهاي نسوز کورههاي پتروشیمی الفین بوشهر

تامین متریال و ساخت انکرهاي نسوز کورههاي پتروشیمی الفین بوشهر