• تامین متریال و ساخت بخشی از انکرهاي پروژه فاز 2 اوره و آمونیاك پتروشیمی کرمانشاه

تامین متریال و ساخت بخشی از انکرهاي پروژه فاز 2 اوره و آمونیاك پتروشیمی کرمانشاه