• تامین متریال و ساخت بخشی از انکرهاي پروژه پتروشیمی کاویان

تامین متریال و ساخت بخشی از انکرهاي پروژه پتروشیمی کاویان